Regulamin Sklepu

$1
Regulamin określa zasady korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy, http://drukarkowo.pl/ którego właścicielem jest Quantum Polska Sp. z o.o.  
ul. Niepołomicka 6 93-467 Łódź wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
SAD REJONOWY DLA ŁODZI-SRÓDMIESCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO  KRS: 432167
Nr identyfikacji podatkowej 729-270-21-02

Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej http://drukarkowo.pl/
w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 $2
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

5. Regulamin – niniejszy dokument;

6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana 
z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;

7. Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może 
w szczególności składać Zamówienia;

8. Sprzedawca - Quantum Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi przy 
ul. Niepołomickiej 6, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
SAD REJONOWY DLA ŁODZI-SRÓDMIESCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO  KRS: 432167
Nr identyfikacji podatkowej 729-270-21-02

9. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny 
przy każdym z prezentowanych produktów;

10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

11. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz. U. 2014, Nr 827);

13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia  Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

$3
Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email biuro@drukarkowo.pl, dane kontaktowe na stronie http://drukarkowo.pl/kontakt, oraz nr telefoniczny 42 630 21 88.

$3
Przedmiotem świadczenia usług  jest umowa kupna-sprzedaży.

$4 
Wszystkie ceny widoczne w sklepie są cenami w złotych polskich (PLN).

$5
Zamówienia

1. Sklep www.drukarkowo.pl przeznaczony jest wyłącznie dla osób prawnych i fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu gospodarczego materiałami eksploatacyjnemi do drukarek.

2. Sklep internetowy www.drukarkowo.pl umożliwia Kupującym składanie zamówień 
(ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym http://drukarkowo.pl/
i zawierania umów sprzedaży na odległość.

3.  Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, 
broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.drukarkowo.pl kierowane przez Quantum Polska sp. z o.o. do odbiorców i potencjalnych kupujących nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie 
zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
    
4. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.drukarkowo.pl.  Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania. Warunkiem możliwości złożenia zamówienia jest rejestracja w sklepie. Po rejestracji Klient zakwalifikowany zostaje do właściwej grupy rabatowej. Przydziału dokonuje właściwy opiekun kandlowy

5. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

6. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „w toku realizacji”. W przypadku dokonania zakupu i i wybrania opcji "odbiór osobisty"przez sklep internetowy www.drukarkowo.pl towaru oferowanego w punktach odbioru osobistego, moment zawarcia umowy sprzedaży następuje w punkcie odbioru osobistego, po zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu, oraz osobistej akceptacji oferty.

7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

8. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

9. Warunkiem złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

10. Warunkiem złożenia Zamówienia jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gospodarczego materiałami eksploatacyjnemi do drukarek

11. Za pośrednictwem formularza Zamówienia, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane za pośrednictwem poczty elektronicznej mogą być składane w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00.

12. Złożenie Zamówienia może nastąpić za pomocą:

a. wypełnienia elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail,

b. wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomocą Konta Klienta), 

13. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego 
w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty, oraz informacje dostępne na stronie.

14. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta odbywa się przez ich dodanie do koszyka.

15. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a. opisu przedmiotu Zamówienia,

b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,

d. wybranej metody i terminu płatności,

e. wybranego sposobu dostawy,

f. czasu dostawy,

g. danych kontaktowych Klienta

h. danych do faktury

16. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, 

17. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

18. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

17. W przypadku Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego 
Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem lub poczty elektronicznej 
przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

a. opisu przedmiotu Zamówienia,

b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,

d. wybranej metody i terminu płatności,

e. wybranego sposobu dostawy,

f. czasu dostawy,

g. danych kontaktowych Klienta

h. danych do faktury lub wybór paragonu

i. regulaminu

j. pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.

16. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem możliwości odstąpienia od umowy.

17. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi  na podany adres e-mail, oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

18. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

$6
Koszt wydania i odebrania rzeczy ponosi Klient.

$7
Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Usługobiorcę do komputera, przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej, oraz włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

$8
Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, 
Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Quantum Polska sp. z o.o. zwróci wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności. Zgodnie z postanowieniami:
 "Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)"

2. Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego -  należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail:
 biuro@drukarkowo.pl lub w wersji papierowej na adres podany poniżej. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres:
QUANTUM Polska spółka z o.o.
ul. Niepołomicka 6
93-467 Łódź.

3, Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia 
o odstąpieniu od umowy, którego wzór podajemy poniżej:

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy 
(oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko konsumenta] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], zakupionych zgodnie z zamówieniem [numer zamówienia ze sklepu]  
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Dane dokumentu sprzedaży: [nr paragonu]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej] 

3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku 
umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

h. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

i. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

j. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

k. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, 
przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

l. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. 
To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna 
w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy 
z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

$9
Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

2. Procedura gwarancyjna zawarta jest w karcie gwarancyjnej producenta lub sprzedawcy.
Jeżeli taka nie istnieje w trybie niezgodności towaru z umową klientowi przysługuje 2 lata 
na reklamowanie zakupionego towaru. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować 
na adres: 
Dział Reklamacji Quantum Polska Sp. z o.o. 
ul. Niepołomicka 6 93-467 Łódź 
 
tel. (42) 207 33 40 e-mail:
biuro@drukarkowo.pl

3. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy elektronicznie 
pod adresem biuro@drukarkowo.pl lub w formie pisemnej na adres 
Sprzedawcy.

4. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Quantum Polska sp. z o.o. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.

5. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe,  jednakże w celu jej identyfikacji 
w systemie reklamacyjnym www.drukarkowo.pl. wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego. Po wypełnieniu formularza zostanie nadany 
numer reklamacji (numer RMA). 
W przypadku 
późniejszego kontaktu w sprawie reklamacji prosimy o podawanie tegoż nr RMA  

6. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie przesłane Kupującemu w formie elektronicznej (e-mail)

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
        - imię, nazwisko ( lub dane firmy) , adres, adres e-mail Kupującego,
        - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
        - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
        - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Quantum Polska  zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.


7. Dział Reklamacji Quantum Polska Sp. z o.o rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego produktu.

8. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail. 

9. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność  z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

$10
Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

$11
Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Oferenta oferty kupna towarów za pomocą formularza na stronie sklepu, e-maila lub telefonu i jej przyjęcie przez sklep internetowy

$12
Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia

2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

a. za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej

b. odbiór osobisty( po uzgodnieniu)  w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy

3. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

4. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni 
od zawarcia umowy.

5. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, 
w szczególności art. 556 oraz 5561 -5565 Kodeksu Cywilnego.

$12
Ceny i formy płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym cła. Widoczne wsklepie ceny są cenami NETTO. Nie zawierającymi podatku VAT. Podatek VAT doliczany jest na etapie finalizacji transakcji.

2. Klient może wybrać następujące metody płatności:

a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja 
Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków 
na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);

b. gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy
(w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);

c. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);

d. koszty i sposób dostawy i płatności zamieszczone są w zakładce"Wysyłka/Odbiór"

$13
Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.strefabiura.pl są przetwarzane  przez Quantum Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi przy ul. Niepołomicka 6. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy.

Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie http://www.drukarkowo.pl w zakładce "Moje Konto" - jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie 
z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

$14
Regulamin Sklepu Internetowego www.strefabiura.pl nie ogranicza praw klientów  wynikających 
z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 
ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz 
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.) a także Ustawy 
o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zmianami). 

$14
Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.